Σχετικά με το Σχέδιο

Το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ σχέδιο “EUPlay” στοχεύει στην παροχή νέων ψηφιακών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να εμπλέξουν τους μαθητές τους στην ανακάλυψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις αξίες που διέπουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Αναμένεται ότι τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα ενισχύσουν την πολιτιστική ταυτότητα και ευαισθητοποίηση των νέων, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της ΕΕ.
Η διαδραστική μας πλατφόρμα παρέχει στους νέους Ευρωπαίους έναν χώρο για να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ σε μια εποχή αλλαγών και αυξανόμενων εντάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σχετικά με την ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Αυτή η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει όλες τις προσπάθειες του έργου “EUPlay”. Καθοδηγεί τους συμμετέχοντες/χρήστες σε όλα τα βήματα κατανόησης της Εκπαίδευσης 4.0 και της σημασίας της, της εφαρμογής των κατάλληλων εργαλείων για την προετοιμασία των μαθητών ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελλοντικών θέσεων εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη Βιομηχανία 4.0, και της εκπαίδευσης των μαθητών για θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ, ώστε να αναπτύξουν μια πιο θετική στάση απέναντι στις αξίες της ΕΕ και την πολιτιστική ποικιλομορφία.

Η πλατφόρμα αποτελείται από το ακόλουθο υλικό:

Οδηγός στην Εκπαίδευση 4.0 για Εκπαιδευτικούς

Έχει ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την υλοποίηση των ακόλουθων αποτελεσμάτων.

Ψηφιακό διαδραστικό βιβλίο

Ψηφιακό διαδραστικό βιβλίο
Το ψηφιακό διαδραστικό βιβλίο EUPlay που παρουσιάζει την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξηγεί τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψηφιακό παιχνίδι Κυνήγι θησαυρού

Το ψηφιακό παιχνίδι Κυνήγι θησαυρού, το οποίο βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν και να ασχοληθούν με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

The Partnership

6 partners form all Europe with one goal!

Η κοινοπραξία

6 εταίροι από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης με έναν κοινό στόχο!